Vienna

Vienna osiguranje d.d. je članica Vienna Insurance Group - VIG koja sa preko 50 kompanija u 25 zemalja i preko 25.000 zaposlenika predstavlja vodeću osiguravajuću grupaciju u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Tarifa Superior

Superior je jedinstveni program životnog osiguranja na tržištu, gdje se za jednu premiju mogu dobiti tri osigurane sume:

 • -ako se desi jedna od 23 osigurane bolesti,
 • -ako se desi druga bolest iz ostalih grupa bolesti,
 • -u slučaju smrti usljed bolesti i/ili nezgode.

Po isteku osiguranja (osim u slučaju smrti), vrši se povrat premije do 90%. Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 16 do navršenih 55 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 30 godina. U slučaju teške bolesti, umanjuje se obaveza plaćanja za isto ugovoreno pokriće. Po isplati osigurane sume za nastup jedne teške bolesti, umanjuje se iznos premije koja će se nastaviti plaćati, a osigurana suma za druge rizike ostaje ista. Ako se nakon toga desi bolest iz druge grupe bolesti, osigurana suma se opet isplaćuje. Povrat uplaćene premije po isteku osiguranja do 90% (osim za slučaj smrti). Superior je jedinstven po tome što pokriva čitav niz osiguranih rizika u paketu - osim što se po isteku osiguranja vrši povrat premije, osigurani su rizik smrti i bolesti. Pri tome, lista od 23 teške bolesti uvažava vrlo širok spektar zdravstvenih rizika te uključuje šest vrsta transplantacija kao najsavremenijih tehnika medicinske pomoći.). 

Ovo su 23 teške bolesti pokrivene Superior polisom osiguranja:

Superior tabela 23 bolesti

Ugovaranjem Paket plus programa uz polisu životnog osiguranja, pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti i ostvarujete pogodnosti:

 • -popuste na kupovinu roba ili usluga kod partnera programa lojalnosti (fitness centri, poliklinike, hoteli, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme).
 • -uslugu asistencije - medicinsku i pomoć u kući.

 Tarifa 15 Plus

Ova tarifa pored klasičnog osiguranja za slučaj doživljenja i ranije smrti omogućava osiguranicima da u slučaju nastupa jedne od teških bolesti na raspolaganje dobiju finansijska sredstva koja im pomažu prevazići nastalu situaciju.

Ugovaranje Programa „15 Plus" moguće je i za pojedinca i za kolektiv uz način plaćanja koji najbolje odgovara potrebama klijenta - jednokratno, godišnje ili ispodgodišnje.

Pregled teških bolesti obuhvaćenih ovim programom je kako slijedi:

 • -srčani infarkt,
 • -moždani udar,
 • -karcinom,
 • -bypass operacija srčanih arterija,
 • -paraliza,
 • -multipla skleroza,
 • -hronično zatajenje bubrega,
 • -transplantacija organa,
 • -sljepoća,
 • -alzheimerova bolest,
 • -parkinsonova bolest,
 • -gubitak udova,
 • -operacije aorte,
 • -dobroćudni tumor mozga.

Djeca (dijete) osiguranika su također pokrivena osiguranjem od nastanka bilo koje od ovdje naznačenih bolesti, u periodu od navršene 3 do navršenih 18 godina svog života sa 1/3 osigurane sume roditelja (maksimalno 10.000 €). 

U slučaju isplate osiguranja za nastanak teške bolesti kod djeteta, osigurana suma za osnovnog osiguranika (roditelja) ostaje ista! 

Za sveobuhvatnija pokrića, uz Program "15 Plus" nudimo:

 • -osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja,
 • -osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €),
 • -osiguranje za slučaj nastupa teških bolesti koje uključuje isplatu za slučaj nastanka 23 teške bolesti, dva puta u periodu trajanja osiguranja uz prestanak plaćanja premije u slučaju nastupa prve teške bolesti dok ugovoreno pokriće za nastup druge teške bolesti i dalje ostaje aktivno,

Ugovaranjem Paket plus programa pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti Vienna osiguranja, sa kojom ostvarujete pogodnosti:

 • -popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera (fitness centri, poliklinike, hoteli, banje, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme,...),
 • -medicinsku pomoć i pomoć u kući.

Tarifa mješovitog osiguranja

Mješovito osiguranje života je pravovremena briga o budućnosti i porodici. Najugodnija kombinacija osiguranja života i štednje koju Vam nudimo danas kako bi Vam omogućili bolji život sutra. Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 14 do navršenih 65 godina života, sa trajanjem osiguranja od minimalno 5 do maksimalno 40 godina. Istek osiguranja je najkasnije u 75-toj godini života osiguranika. Ugovaranje osiguranja moguće je i za pojedinca i za kolektiv uz način plaćanja koji najbolje odgovara potrebama klijenta - jednokratno, godišnje ili ispodgodišnje. Mješovito osiguranje života podrazumijeva isplatu zagarantovane ugovorene osigurane sume i udjela u dobiti za slučaj doživljenja kao i isplatu zagarantovane ugovorene osigurane sume uvećane za do tada pripisanu dobit za slučaj ranije smrti osiguranika. Za slučaj smrti osiguranika od nezgode isplaćuje se dodatna zagarantovana ugovorena osigurana suma, ukoliko je ista ugovorena pri zaključenju ugovora. 

Za sveobuhvatnija pokrića, uz program mješovitog osiguranja nudimo:

 • -osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja,
 • -osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €),
 • -osiguranje za slučaj nastupa teških bolesti koje uključuje isplatu za slučaj nastanka 23 teške bolesti, dva puta u periodu trajanja osiguranja uz prestanak plaćanja premije u slučaju nastupa prve teške bolesti dok ugovoreno pokriće za nastup druge teške bolesti i dalje ostaje aktivno,

Ugovaranjem Paket plus programa pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti Vienna osiguranja, sa kojom ostvarujete pogodnosti:

 • -popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera (fitness centri, poliklinike, hoteli, banje, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme...),
 • -medicinsku pomoć i pomoć u kući.

Tarifa Super ŠT-OS

Program SUPER ŠT-OS je idealna kombinacija štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu. Omogućava značajnu sigurnost za djecu u 19-toj godini života, te istovremeno pridonosi ublažavanju mogućih posljedica nastalih usljed nezgode tokom trajanja osiguranja. Program predstavlja osnovicu za ulazak mladog čovjeka u samostalan život. Osiguranici mogu biti samo djeca do navršenih 14 godina života. Doživljenje: po isteku osiguranja, u navršenoj 19-oj godini starosti osiguranika, isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti. Bolnička naknada usljed nezgode: isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan proveden u bolnici zbog bolesti ili nezgode osiguranika. Trajna invalidnost usljed nezgode: u slučaju nastupa trajne invalidnosti, isplaćuje se: zagarantovana ugovorena osigurana suma koja odgovara procentu utvrđene trajne invalidnosti za trajnu invalidnost do 50%, a iznad toga je dvostruko veći procenat. Na primjer, ako je utvrđeno 80% invalidnosti, isplaćuje se 50% + (2x30%) = 110%. Lom kosti usljed nezgode: ako nezgoda za posljedicu ima lom kosti osiguranika, isplaćuje se naknada u iznosu od 100 € ili 200 €, neovisno od moguće naknade za trajnu invalidnost i neovisno o broju slomljenih kostiju. Troškovi sahrane usljed nezgode: nadoknađuju se troškovi sahrane, ali najviše do visine ugovorene osigurane sume kao i uplaćena štedna premija uvećana za do tada pripisanu dobit. Popusti do 20% u zdravstvenim ustanovama iz mreže naših partnerskih poliklinika za korisnike polisa životnog osiguranja.

Tarifa za dvoje

Program za dvoje „10 Plus" pored klasičnog osiguranja za slučaj doživljenja i ranije smrti omogućava osiguranicima da u slučaju nastupa jedne od teških bolesti na raspolaganje dobiju finansijska sredstva koja im pomažu prevazići nastalu situaciju. Ugovaranje ovog programa moguće je samo za dva osiguranika u isto vrijeme uz način plaćanja koji najbolje odgovara potrebama klijenta - godišnje ili ispodgodišnje. Pregled teških bolesti obuhvaćenih ovim programom je kako slijedi:

 • -srčani infarkt,
 • -moždani udar,
 • -karcinom,
 • -bypass operacija srčanih arterija,
 • -paraliza,
 • -multipla skleroza,
 • -hronično zatajenje bubrega,
 • -transplantacija organa,
 • -sljepoća.

Djeca (dijete) osiguranika su također pokrivena osiguranjem od nastanka bilo koje od ovdje naznačenih bolesti, u periodu od navršene 3 do navršenih 18 godina života sa 1/3 osigurane sume roditelja (maksimalno 7.000 €). U slučaju isplate osiguranja za nastanak teške bolesti kod djeteta, osigurana suma za osnovnog osiguranika (roditelja) ostaje ista! 

Za sveobuhvatnija pokrića, uz Program "10 Plus" nudimo osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja te osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €). Pored pokrića za osiguranika uključeno je i pokriće za dijete (djecu) osiguranika od navršene 3 do navršenih 18 godina života sa 1/3 osigurane sume roditelja.

Ugovaranjem Paket plus programa pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti, sa kojom ostvarujete pogodnosti:

 • -popuste na kupovinu roba ili usluga kod partnera programa lojalnosti (fitness centri, poliklinike, hoteli, banje, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme...)
 • -medicinsku pomoć i pomoć u kući. 

Tarifa Riziko

Osiguranje života je pravovremena briga o budućnosti, obzirom da nam je ista nepredvidiva i neizvjesna. Rizici su sastavni dio našeg života, koji mogu da donesu neželjene i tragične događaje.

Potreba svakog od nas je osjećaj sigurnosti. Za razliku od klasične polise životnog osiguranja, riziko osiguranje života će osigurati vrlo visoku finansijsku podršku našoj porodici i najmilijima u slučaju da nam se dogodi ono najgore. Polisu riziko osiguranja života možete koristiti kao zalog, odnosno sredstvo obezbjeđenja naplate kredita od strane banke.
U poređenju sa drugim klasičnim proizvodima životnog osiguranja, riziko osiguranje ima nižu premiju, nema štedni karakter i može se ugovoriti i na kraći period.

Za sveobuhvatnija pokrića, uz riziko životno osiguranje nudimo:

 • -osiguranje od posljedica nezgode i to za slučajeve trajne invalidnosti, loma kosti, boravka u bolnici, troškova liječenja
 • -osiguranje za slučaj izvršenih hirurških intervencija koje podrazumijeva isplatu fiksne osigurane sume zavisno od složenosti izvršene operacije (minimalno 300 € do maksimalno 3.000 €)
 • osiguranje za slučaj nastupa teških bolesti koje uključuje isplatu za slučaj nastanka 23 teške bolesti, dva puta u periodu trajanja osiguranja uz prestanak plaćanja premije u slučaju nastupa prve teške bolesti dok ugovoreno pokriće za nastup druge teške bolesti i dalje ostaje aktivno

Ugovaranjem Paket plus programa uz polisu životnog osiguranja, pored osiguranja od posljedica nezgode i osiguranja izvršenih hirurških intervencija stičete karticu programa lojalnosti i ostvarujete pogodnosti:

 • -popuste na kupovinu roba ili usluga kod naših partnera programa lojalnosti (fitness centri, poliklinike, hoteli, prodavnice zdrave hrane, prodavnice sportske opreme).
 • -uslugu asistencije - medicinsku i pomoć u kući.

Tarifa DuoSafe

DuoSafe je program životnog osiguranja sa jednokratnom uplatom premije koji nudi:

 • -osiguranje za slučaj doživljenja ili ranijeg nastupa smrti osiguranika,
 • -mogućnost ugovaranja dvostruke osigurane sume za slučaj smrti usljed nezgode.

Osigurati se mogu sve osobe od navršenih 14 godina do navršenih 65 godina, sa trajanjem osiguranja od 3 do 40 godina. Isplata osigurane sume za slučaj doživljenja ili nastupa smrti u periodu trajanja osiguranja. Uplatom jednokratne premije životnog osiguranja garantujemo Vam isplatu ugovorene osigurane sume u većem iznosu od uplaćenog. Isplata dvostruke osigurane sume: ugovorenu osiguranu sumu ćemo, u slučaju smrti osiguranika usljed nezgode, udvostručiti pri isplati osiguranog slučaja. Popusti u zdravstvenim ustanovama iz mreže naših partnerskih poliklinika: sa preko 20 poliklinika na teritorije cijele BiH, obezbijedili smo Vam popuste na laboratorijske i specijalističke preglede koje ostvarujete kao imaoci kartice programa lojalnosti.

Smrt osiguranika usljed bolesti ili nezgode za vrijeme trajanja osiguranja:

 • -za slučaj smrti, isplaćuje se ugovorena osigurana suma na polisi uvećana za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti
 • -za slučaj smrti usljed nezgode isplaćuje se dvostruka ugovorena osigurana suma, uvećana za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti.

Doživljenje isteka polise osiguranja: isplaćuje se ugovorena osigurana suma na polisi uvećana za dodatnu osiguranu sumu iz osnova udjela u dobiti. Popusti u poliklinikama iz mreže naših partnerskih poliklinika. Uz ugovoreni program životnog osiguranja Vienna osiguranje obezbjeđuje popust na ugovaranje programa zdravstvenog osiguranja.

Tarifa rentnog osiguranja

Želje svakog od nas su da nakon našeg radnog vijeka nastavimo uživati u životu, doživimo duboku starost, imamo vremena i novca....Isto se i može realizovati ukoliko odlučimo danas učiniti nešto za naše bolje sutra.

Rentno osiguranje je posebno interesantna prilika za pojedince i kolektive koji bi željeli napraviti određeno ulaganje, a da pri tome imaju zagarantovani način isplate dinamikom i iznosom kako to njima odgovara.

Ugovaranje rentnog osiguranja u Vienna osiguranju Vam omogućava da uživate u svojim zlatnim godinama uz dodatne redovne mjesečne prihode i osjećaj sigurnosti sebe i svojih najdražih.

Na iznos utvrđene rente svake godine se obračunava pripisana dobit koja uvećava iznos rente. U slučaju smrti osiguranika, renta se isplaćuje korisniku/cima navedenim na polisi osiguranja i to do isteka osiguranja ili do isteka garantovanog roka za isplatu. Ugovorenu rentu nije moguće mjenjati tokom trajanja osiguranja. Tokom trajanja osiguranja, renta se može isplaćivati korisniku kojeg imenuje ugovarač (djetetu, rođaku, roditeljima i sl.). Korisnici rente se mogu mijenjati tokom trajanja osiguranja onoliko puta koliko to želi ugovarač osiguranja.